Pohjois-Savon Järjestöneuvoston edustajien haku kaudelle 2022-2023 on auki

9.11.2021

Edustajahaku Pohjois-Savon Järjestöneuvoston toimikaudelle 2022-2023 on nyt avattu.

Hakemus tulee jättää 30.11.2021 mennessä osoitteessa: https://link.webropol.com/s/psjanehaku2021


Mikä Pohjois-Savon Järjestöneuvosto?

Pohjois- Savon Järjestöneuvosto yhdistää pohjoissavolaiset yhdistykset yli kunta- ja toimialarajojen.

Järjestöneuvoston tavoitteena on vahvistaa järjestöjen toimintaedellytyksiä ja vaikuttavuutta Pohjois-Savossa.

Neuvosto tuottaa ajankohtaista tietoa ja yhteistyönmahdollisuuksia, sekä vaikuttaa järjestöjen toimintaympäristöön Pohjois-Savossa.

Pohjois-Savon Järjestöneuvosto on Pohjois-Savon liiton ja maakuntahallituksen virallinen yhteistyökumppani ja toimii kiinteässä yhteistyössä myös uusien hyvinvointialueiden valmistelutyön, hyvinvoinnin ja terveydenedistämistyön, sekä järjestöjen sote-muutostuki -kokonaisuuden kanssa.

KAIKKIEN ALOJEN YHDISTYKSILLÄ ON NÄIHIN AIHEISIIN ANNETTAVAA – ja hyötyä Järjestöneuvoston tiedotus- ja vaikuttamistyöstä. Neuvosto määrittelee itsenäisesti toimintalinjansa ja -tapansa, joten toiminnassa voidaan aina keskittyä siihen, mikä on alueen yhdistyksille ajankohtaista.

Pohjois-Savon Järjestöneuvosto kokoontuu neljä kertaa vuodessa. Kokouksiin voi osallistua myös etänä.
Lisäksi neuvostossa on erilaisia työryhmiä, joissa jäsenet ja varajäsenet sitoutuvat työskentelemään. Päättyvän kauden työryhmät olivat: Sote-työryhmä, Kunta-hyte -työryhmä, Ulkoinen viestintä ja tapahtumat -työryhmä. 

Järjestöneuvosto on myös järjestänyt maakunnallista Järjestöfoorumi -tapahtumaa kaksi kertaa vuodessa.

⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠Kokouksista ei makseta kokouspalkkiota.

Hakeminen Pohjois-Savon Järjestöneuvostoon

Pohjois-Savon Järjestöneuvostoon valitaan 14 eri teeman  edustajaa ja heille varaedustajat.
Teema kuvaa sitä toiminnan kenttää, jolla edustaja ja hänen edustamansa järjestö/verkosto toimii.
Teemat ovat: arjen turvallisuus, asukas- ja kylätoiminta, elinkeinot ja kehittäminen, harrastus ja neuvonta, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, ikäihmiset, kansainvälisyys ja monikulttuurisuus, kansanterveys-, potilas- ja vammaistoiminta, lapset ja perheet, liikkuminen, luovat alat, mielenterveys- ja päihdetyö, nuoriso, sekä työ- ja toimintakyky.

Edustajaksi voi hakea maakunnallisen tai paikallisen järjestön tai järjestöverkoston edustajana. Ehdokkaaksi asettamisesta tarvitaan järjestöltä tai verkostolta virallinen päätös, joka tulee liittää hakulomakkeelle. Hakulomakkeella tulee myös kuvata ne järjestöt, yhdistykset ja verkostot, joiden yhdyslinkkinä edustaja voi Järjestöneuvostossa toimia. Verkosto voi olla maakunnallinen tai paikallinen, pieni tai suuri. Jos olemassa oleva verkosto on pieni, lomakkeella voi ilmaista miten verkostoaan haluaisi kasvattaa.

Järjestöneuvoston edustajana välität neuvostosta saamaasi tietoa eteenpäin verkostoillesi ja voit tuoda verkostostasi asioita käsiteltäväksi myös Järjestöneuvostoon. Edustajana pääset tuomaan järjestösi ja verkostosi äänen yhteiseen pöytään, vaikuttamaan maakunnallisesti, verkostoitumaan laaja-alaisesti erilaisten yhdistysten kanssa ja saat ajankohtaista tietoa esimerkiksi rahoitusmahdollisuuksista ja sote-uudistuksen vaikutuksista järjestöjen toimintaan.

Valintaprosessi

Hakemus Pohjois-Savon Järjestöneuvostoon tulee jättää 30.11. mennessä osoitteessa: https://link.webropol.com/s/psjanehaku2021

Nykyisen Järjestöneuvoston puheenjohtajisto ja sihteeristö tekee istuvalle Järjestöneuvostolle ehdotuksen uudesta kokoonpanosta hakemusten perusteella. Myös ne hakijat, joita ei ehdoteta Järjestöneuvoston jäseniksi, esitellään. Ehdotus vahvistetaan tai sitä muutetaan Järjestöneuvoston kokouksessa joulukuussa 2021. Tarvittaessa ehdotuksen sisällöstä äänestetään. 

Kaikkia hakijoita tiedotetaan valinnan tuloksista joulukuussa 2021.

Uusi Pohjois-Savon Järjestöneuvosto aloittaa toimikautensa tammikuussa 2022.

Lisätiedot

Lisätietoja Pohjois-Savon Järjestöneuvoston toiminnasta ja neuvostoon hakemisesta antavat: 

Nelli Reinikainen, Pohjois-Savon Järjetöneuvoston sihteeri (järjestökoordinaattori, Pohjois-Savon sosiaaliturvayhdistys ry)

p. 044 243 9000
pohjoissavolaiset@pssotu.fi 

Risto Kovanen, Pohjois-Savon Järjestöneuvoston puheenjohtaja (aluejohtaja, Pohjois-Savon Liikunta ry)

p. 040 705 8897
risto.kovanen@pohjois-savonliikunta.fi